Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | MATYE 10-11

A Zeezi ra sõngda nebã tɩ b paamd yolsgo

A Zeezi ra sõngda nebã tɩ b paamd yolsgo

11:28-30

“Mam golã yaa bʋgsgo”

A Zeezi sẽn da yaa ra-wãadã, a ra mii gol sẽn maand to-to. Tõe t’a ra sẽbda golã ne peend wall gãongo, tɩ f sã n palg-a bɩ yaa bʋgsgo. D lisgã tɛka, d saka a Zeezi golã n lebg a karen-biiga. D saka zɩɩb la tʋʋm sẽn pa nana. La d paamda yolsgo, la bark buud toor-toore.

Y sẽn sak a Zeezi golã tɛka, bark bʋs la y paamda?