Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | TƲƲMA 17-18

D rɩk a Poll naoor koe-moonegã la nebã zãmsgã wɛɛngẽ

D rɩk a Poll naoor koe-moonegã la nebã zãmsgã wɛɛngẽ

17:2, 3, 17, 22, 23

Wãn to la d tõe n dɩk a Poll togs-n-taare?

  • D tõe n tika Gʋls-sõamyã zug n sõng nebã tɩ b tags n wʋm d goamã võore, la d maan tɩ sõsgã zems ne kɛlgdbã.

  • D tõe n moona zĩig ning fãa d sẽn na n paam neba, la wakat ning d sẽn na n paam-ba.

  • D tõe n gũusame n da sãbs bũmb nins kɛlgdbã sẽn tẽedã, la d tik bũmb kẽer b sẽn mi, n moon-b koɛɛgã.