Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D sõng sẽn dat-b vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ b lebg kiris-neba

D paas d koe-moonegã minim: D sõng sẽn dat-b vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ b lebg kiris-neba

A YÕODÃ: Ned sẽn “tar yam ning sẽn zems ne vɩɩm sẽn ka sɛtã” sã n wʋm sɩdã koɛɛgã b sẽn mak ne bõn-buudã, a Zeova kɩtdame tɩ bɩ a sũurẽ wã. (Tʋʋ. 13:48, MN; 1 Kor. 3:7) Koɛɛgã mooneg sasa, d sã n modgd n sõngd neb nins sẽn dat n tũ bũmb nins b sẽn zãmsdã, d naaga a Zeova n tʋmdẽ. (1 Kor. 9:26) D tog n sõnga Biibl karen-biisã tɩ b bãng tɩ b sã n dat n paam fãagre, b segd n deega lisg n lebg kiris-neba. (1 Pɩy. 3:21) Sẽn na yɩl n sõng-b tɩ b lebg Kiristã karen-biisi, d segd n sõng-b lame tɩ b toeem yɛl kẽere, tɩ b moond koɛɛgã la b zãmsd nebã, la b rɩk b mens n kõ a Zeova.—Mat. 28:19, 20.

SẼN SEGD N YƖ TO-TO:

  • Tẽeg-y karen-biigã tɩ Biiblã zãmsgã yõod yaa sõng-a t’a bãng a Zeova, la a ta a yam.—Zã 17:3.

  • Sõng-y-yã-a t’a tõog n bas bũmb nins sẽn tõe n kɩt t’a tẽebã ra bɩ, wala makre, minim-wẽns la tũud-n-ta-yoodo.

  • Keng-y-yã a raood t’a nan pa reeg lisgu, la a lisgã poore.—Tʋʋ. 14:22.

GES-Y WẼNNAAM A ZEOVA NA N SÕNGA FOO VIDEO WÃ, TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bõe n tõe n kɩt tɩ ned yɛɛsdẽ n pa rat n dɩk a meng n kõ Wẽnnaam la a reeg lisgu?

  • Wãn to la kãsem-dãmbã tõe n sõng Biibl karen-biisã tɩ b tẽebã pãng paase?

  • Bõe la Ezayi 41:10 wilgd tõnd a Zeova zugu?

  • Zʋg-sõma bʋs n na n sõng-d tɩ d tõog n tũ a Zeova sõma, baa d sẽn pa zems zãngã?

Sõng nebã tɩ b lebg karen-​biisã wɛɛngẽ, wãn to la d naagd a Zeova n tʋmdẽ?