Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | TƲƲMA 9-11

Sẽn da namsd-a kiris-nebã lebga koe-moond sẽn tar yẽesem

Sẽn da namsd-a kiris-nebã lebga koe-moond sẽn tar yẽesem

9:15, 16, 20-22

A Soll tũu bũmb ning a sẽn bãngã tao-tao. Bõe yĩng t’a Soll sake, tɩ sãnda pa sake? Bala a ra zoeta Wẽnnaam n yɩɩd ninsaala. Sẽn paase, a sũur da nooma wʋsg Kiristã sẽn zoe a nimbãanegã. Y sã n zãmsda Biiblã la y nan pa reeg lisgu, y na n dɩka a Soll naoore, n yãk yam n tũ y sẽn zãmsdã bɩ?