Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Sokre: Wẽnnaam daab ne ninsaalbã yaa bõe?

Vɛrse: Sɩng. 1:27, 28

Sokr a to: Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã?

Vɛrse: Zoz. 21:45

Sokr a to: Bõe la Wẽnnaam pʋlem t’a na n wa maaname?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: Bõe la Wẽnnaam pʋlem t’a na n wa maaname?

Vɛrse: Vẽn. 21:4

Sokr a to: Bõe la d tõe n maan n wa paam bõn-sõma nins Wẽnnaam sẽn pʋlmã?