Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | LUK 23-24

D kõt d taabã sugri

D kõt d taabã sugri

24:34

Ãnda la m segd n kõ sugri?

“Kõta sugrã” võor yaa bõe? (Yɩɩn. 86:5) A Zeova ne a Bi-riblã gũusdame n get ninsaalbã sẽn pa zems zãngã, tɩ b sã n yã ned sẽn toeem yam fãa bɩ b kõ-a sugri.