Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Sokre: Wãn to la Biiblã tõe n sõng sẽn kẽ-b kãadmã?

Vɛrse: Kol. 3:12

Sokr a to: Wãn to la Biiblã tõe n sõng roagdbã?

○●○PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Wãn to la Biiblã tõe n sõng roagdbã?

Vɛrse: Kol. 3:21

Sokr a to: Wãn to la Biiblã tõe n sõng kom-bɩɩsã?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: Wãn to la Biiblã tõe n sõng kom-bɩɩsã?

Vɛrse: Yel. 2:11

Sokr a to: Bõe yĩng tɩ Biiblã sagls yaa sõma wakat fãa?