B sẽn wilgd neb jw.org Sao-Polo, Berzill soolmẽ wã

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Sa-sika 2018

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõss sẽn wilgd Biiblã sagls sẽn naf-d to-to rũndã-rũndã.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D pʋʋsdẽ barka

Ned ning fãa sẽn dat n ta Kiristã yam segd n nonga a taabã la a nand-ba, baa b tẽnga, b buud wall b tũudum sẽn yaa a soaba.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Tẽeg-y-yã a Lot pagã yelle

Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra bõn Wẽnnaam lohorem wa a Lot pagã? D sã n wa mik tɩ arzɛgsã baoob kɩtame tɩ d pa le tũud a Zeova ne d sũur fãa, d segd n maana bõe?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Min piigã kibar sẽn wilgd tõnd bũmb ninga

A Zeezi Kibarã pʋgẽ nebã yaa ãnd rãmba, la min-dãmbã makda bõe?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: Sõng-y nebã tɩ b tʋm ne JW.ORG

B ninga jw.org sẽn yaa tõnd sɩtã bãndã sɛb nins d sẽn tar n zãmsd nebã Biiblã zugu. D sã n tʋmd ne tõnd sɩtã sõma, d koe-moonegã na n woma biisi.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“Yãmb fãagrã kolgame”

Ka la bilfu, a Zeezi na n wa sãama nin-wẽnsã la a fãag wẽn-sakdbã. D segd n segla d mens n wa paam t’a fãag-do.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D kõt d taabã sugri

A Zeova ne a Bi-riblã gũusdame n get ninsaalbã sẽn pa zems zãngã, tɩ b sã n yã ned sẽn toeem yam fãa bɩ b kõ-a sugri.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

A Zeezi kii f ba-biigã yĩng me

A Zeezi kiime tɩ yɩ maoong neb sẽn pa zems zãng yĩnga. Wãn to la d tõe n dɩk Kiristã naoore, n wilg tɩ d nonga d tẽed-n-taasã sẽn pa zems zãng wa tõndã?