Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | LUK 6-7

D yɩ kõtba

D yɩ kõtba

6:38

Ned sẽn yaa kõt rɩkda a sẽka, a pãng la a paoong n sõngd a taaba.

  • Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “bɩ y kõ” wã yaa “nong-y n kõt-y.” La a bilgda bũmb f sẽn segd n maandẽ.

  • D sã n nong n kõtẽ, d taabã me na n kɩtame tɩ d kolemd d fuug tɩ b ‘mak sõma n kõ-do, n dĩ n yegse, n ning tɩ sudgi.” Gom-kãensã tẽegda bũmb lɛɛbdb kẽer sẽn da minim n maandẽ. Ned sã n da ra teed kẽere, a ‘kolemdeda a fuugã’ tɩ koaasã kiig be, n yãk n paas tɩ pid sõma.