Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Le retour d’un fils

Le retour d’un fils

GES-Y VIDEO WÃ: LE RETOUR D’UN FILS! RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

 • Bõe n wilgd t’a David zoodã ne a Zeova wa n sɩnga sãoongo? Bõe la a roagdbã ne kãsem-dãmbã maan n na n sõng-a?

 • Mak-sõng bʋg la saam-biig a Barker ne a pagã sẽn yaa a roagdbã kõ-yã?

 • Yam-bʋg la d tõe n dɩk video wã pʋgẽ . . .

  • bas tɩ f tʋʋmã rɩk f sẽkã zãngã wɛɛngẽ?

  • tũud-n-ta-wẽnsã wɛɛngẽ?

  • saglsã sakr wɛɛngẽ?

  • sugrã kũun wɛɛngẽ?