Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | LUK 14-16

Biig ning sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã

Biig ning sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã

15:11-32

Yam ning d sẽn tõe n dɩk yel-bũndã pʋgẽ.

  • D segd n kell n paa d saasẽ ba wã sẽn nong-dã nin-buiidã sʋka, t’a get d yelle.

  • Ned sã n beeg a Zeova, a segd n sika a meng n lebg n wa a nengẽ, n kɩs sɩd t’a na n kõ-a-la sugri.

  • D segd n dɩka a Zeova naoore, n deeg d tẽed-n-taas nins sẽn tek yam n kos sugr n lebg n wa tigingã pʋgẽ wã sõma.