Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sẽoog rasem 23-29

LUK 12-13

Sẽoog rasem 23-29
 • Yɩɩll a 4 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Yãmb yõod yɩɩda yirs wʋsgo”: (Min. 10)

  • Luk 12:6—Wẽnnaam pa yĩmd baa liuuli sẽn paood yell ye. (yirsi,” Luk 12:6 nwtsty)

  • Luk 12:7—A Zeova sẽn mi tõnd sõma wã, wilgdame tɩ d tara yõod wʋsg a nifẽ. (Baa yãmb zugã zoobd fãa sõdame,” Luk 12:7, nwtsty)

  • Luk 12:7—Tõnd ned kam fãa tara yõod a Zeova nifẽ. (cl 241 s. a 4-5)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Luk 13:24—A Zeezi saglgã võor yaa bõe? (Nang-y pãnga,” Luk 13:24, nwtsty)

  • Luk 13:33—Bõe yĩng t’a Zeezi yeel woto? (ka zems,” Luk 13:33, nwtsty)

  • Semen-kãngã Biiblã karengã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe a Zeova zugu?

  • Bõe me la yãmb bãng Biiblã kareng pʋgẽ tɩ yɩ-y noogo?

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Luk 12:22-40

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Sɩng ne Sõsg tɩʋʋsgo. Bool kɛlgdã t’a wa tigsgã.

 • Lebg-n-tɩ-ges a 3 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Yãk vɛrse ning f sẽn date, la f kãab kɛlgdã sebr d sẽn tar n zãmsd nebã Biiblã.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) lv 184-185 s. a 4-5

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 116

 • A Zeova pa yĩm b yell ye: (Min. 15) Ning video wã . Rẽ poor bɩ f sok sogsgã:

  • Zu-loe-bʋs la koe-moondb a tãabã seg-yã?

  • Wãn to la a Zeova wilgẽ t’a pa yĩm b yelle?

  • Bõe ne bõe la b maand n ket n tũud a Zeova baa ne b zu-loeesã? Wãn to la kengd b taabã raoodo?

  • Bõe la y tõe n maan n wilg d tẽed-n-taas nins yʋʋm sẽn vẽsgã la koms-rãmbã tɩ y nong-b lame?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 30

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll a 5 la pʋʋsgo