Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wao-fugdg rasem 5-11

MATYE 12-13

Wao-fugdg rasem 5-11
 • Yɩɩll 151 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsgã video: (Min. a 4) Ning video wã tɩ rẽ poor bɩ y sõs a zugu.

 • Pipi lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) bhs 22-23 s. 10-12

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 98

 • Sõsg tõnd tigingã yĩnga: (Min. a 5)

 • Yel-bũn sẽn gomd Rĩungã yelle, la b yõodo(Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Sok kɛlgdbã tɩ b wilg yel-bũn-kãensã sẽn tõe n nafd to-to koe-moonegã wɛɛngẽ.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak a 7

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll a 9 la pʋʋsgo

^ sull 11 Biibl-kãngã nan pa be ne moor ye. La y tõe n paama a not-rãmbã. Bee Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma tigissã na-kẽndr not-rãmbẽ (mwbr) (Kẽ-y jw.org, n ges D SẼN YIISI > TIGISSÃ NA-KẼNDRE.)