B sẽn taasd ned koɛɛgã Kãmbodz soolmẽ wã

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Wao-fugdgu 2018

Sõsg tɩʋʋsgo:

Sõss sẽn tik sogs-kãensã: Biiblã ket n tara yõod bɩ? Yãmb tagsdame tɩ Biiblã ne siãnsã sẽn yetã kɩɩsda taab bɩ? Biiblã sagls tõe n naf-d lame bɩ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Ki ne nadens yel-bũndi

Bõe la Zeezi bilg ki ne nadens yelbundã pʋgẽ? Rao wã yaa ãnda, bɛ wã yaa ãnda, la tʋm-tʋmdbã yaa ãnd dãmba?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yel-bũn sẽn gomd Rĩungã yelle, la b yõodo

A Zeezi wẽe yel-bũn toɛy-toɛy nebã sẽn tõe n wʋm b võor faag-faaga, tɩ sõng-b tɩ b bãng bũmb wʋsg Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ. Yam bʋg la d tõe n dɩk Matye 13 wã pʋgẽ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeezi tũnugda ne neb bilfu, n dɩlgd neb wʋsgo

Baa a Zeezi karen-biisã sẽn da tar bur a nu ne zĩm a yiib balã, a yeel-b lame tɩ b rɩlg kʋʋngo. Bõe n maane? La zãmsda tõnd bõe?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

“Waoog f ba la f ma”

A Zeezi wilgame tɩ noor ning sẽn yet tɩ “waoog f ba la f ma wã” pa reem bũmb ye.’ Waoog f ba la f ma wã tara tɛk bɩ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Yãmb tagsgã yaa ãnd rẽnda?

Bõe la d segd n maan n tõog n kell n tũ Wẽnnaam tagsgo? A Zeezi wilga bũmb a tãab sẽn tõe n sõng-d tɩ d ra tall tags-kɛga.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D bãng n sok sogsgo

A Zeezi ra sokda a kɛlgdbã sogsg n na n sõng tɩ b wʋm bũmb toor-toor võore. Wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taar koe-moonegã pʋgẽ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Da yɩ-y kug-lakdg y meng wall y taabã yĩng ye

A Zeezi rɩka makr toor-toor n na n wilg tɩ ned sã n lebg kug-lakdg a meng wall a taabã yĩnga, sɩd yaa yelle. Yãmb vɩɩmã pʋgẽ, bõe n tõe n lebg kug-lakdga?