Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Dũni-kãngã saab kolgame

Dũni-kãngã saab kolgame

Ges Dũni-kãngã saab kolgame video wã, tɩ rẽ poor bɩ f leok sogsgã. Tika Matye 24:34.

  • “Bõn-kãensã fãa” wã yaa bõe?

  • Wãn to la Yikr 1:6 goamã sõngd tɩ d wʋm “zãmaan-kãngã” wã võore?

  • Yaa zãmaan-bʋg yell la a Zeezi sẽn gomã?

  • “Zãmaan-kãngã” wã yaa sul a yiibu. Bãmb la bʋse?

  • Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeezi goamã wilgdame tɩ d bee yaoolem wakatã baasgẽ?