Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim—D wilg karen-biigã zãmsgã sẽn segend to-to

D paas d koe-moonegã minim—D wilg karen-biigã zãmsgã sẽn segend to-to

A YÕODÃ: Biibl karen-biig sã n segl sõma, sõngdame t’a wʋm bũmb nins b sẽn zãmsd-a wã võor n pa yĩm ye. A sã n wʋmd zãmsgã võor n pa yĩmdẽ, na n sõngame t’a tẽebã pãng paase. Baa a lisgã poore, a segd n ket n segenda tigissã la koɛɛgã moonego, n tõog n kell n gũ. (Mat. 25:13) A sã n bãng a sẽn segd n segl to-to, la a zãmsd Biiblã n pa vaandẽ, na n naf-a-la a vɩɩmã tõre. D sã n wa sɩng Biibl zãmsg ne neda, d segd n sõng-a lame t’a minim n segendẽ.

D SẼN TÕE N MAAN DẼ TO-TO:

  • D kõ-a mak-sõngo. (Rom. 2:21) D reng n segl zãmsgã neer tɩ zems ne karen-biig fãa yɛl sẽn yaa to-to. (km 11/15 3) D wilg-a tõnd mengã sẽn segl zãmsgã to-to d sebrã pʋgẽ.

  • D sagl-a t’a segendẽ. Zãmsgã sã n sɩng bal bɩ d wilg-a tɩ seglgã naaga zãmsgã, la d wilg-a a yõodã. D wilg-a a sẽn tõe n maan to-to n yãt sẽk n segend zãmsgã. Zãmsgã sasa, koe-moondb kẽer kõta karen-biigã b sebrã, sẽn na yɩl t’a bãng seglgã yõodo. Karen-biigã sã n segl zãmsgã bɩ d pẽg-a.

  • D wilg-a seglgã. Koe-moondb kẽer sã n sɩng Biiblã zãmsg ne neda, tao-tao bala, b rɩkda sẽk n wilg-a zãmsgã sẽn segend to-to.