Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tʋʋlg rasem 26–Tʋʋl-nif pipi daare

MATYE 25

Tʋʋlg rasem 26–Tʋʋl-nif pipi daare
 • Yɩɩll 128 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Kell-y n gũ-y-yã”: (Min. 10)

  • Mat. 25:1-6—Pʋg-sadb a nu sẽn yaa yam dãmba, la a nu sẽn yaa yalemba, n yi n na n tɩ seg pʋg-paal sɩda.

  • Mat. 25:7-10—Pʋg-paalã sɩd sẽn wa n wa wã, pʋg-sadb a nu sẽn yaa yalembã ra pa be ye.

  • Mat. 25:11, 12—Yaa pʋg-sadb nins sẽn yaa yam dãmbã bal n paam n kẽ yi-kãadem kibsẽ wã.

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

 • Biiblã karengo: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mat. 25:1-23

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Lebg-n-tɩ-ges a 2 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Ges Sõsg tɩʋʋsgo. Bool kɛlgdã t’a wa tẽegrã.

 • Lebg-n-tɩ-ges a 3 soaba: (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto) Tik vɛrse ning f sẽn date, n sõs la f kãab kɛlgdã sebr d sẽn tar n zãmsd nebã Biiblã.

 • Diskuur: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) w15-MM 1/3 29 s. a 7-10—Gom-zugã: Wãn to la yel-bũndã wilgd tɩ koɛɛgã mooneg tara yõodo?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 118

 • D paas d koe-moonegã minim—D wilg karen-biigã zãmsgã sẽn segend to-to:(Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning video wã. Yaa koe-moond sẽn wilgd a Biibl karen-biig zãmsgã sẽn segend to-to. Rẽ poor bɩ y sõs a zugu. Kos kɛlgdbã tɩ b togs bũmb a taab b sẽn maan n sõng b karen-biis tɩ b segl zãmsgã.

 • D reeg sãambã neere: (Min. a 5) Diskuur sẽn tik sõsg sẽn be yʋʋmd 2016 tʋʋlg kiuug Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma pʋgẽ. Kos koe-moondbã tɩ b wilg bãmb sẽn deeg neb sẽn wa tẽegrã rɩẽ to-to tɩ wom biisi. Tẽeg-b sagls kẽere, a Zeezi kũumã tẽegr sẽn na n yɩ tʋʋlg kiuugã rasem 31 wã wɛɛngẽ. Makre, wilg wiidi wã rɩglg zĩiga, d sẽn na n kẽ Rĩungã roogẽ lɛɛr ninga, la d sẽn na n viig lɛɛr ninga.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: (Min. 30) jy sak 14

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã (Min. a 3)

 • Yɩɩll 139 la pʋʋsgo