Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Y sẽn tõe n yeel n kãab ned tẽegrã seb-vãoogo (Tʋʋlg rasem a 3-31): D boonda nebã tɩ b wa naag tõnd n maan tigr sẽn tar yõod wʋsgo. Yãmb seb-vãoog la woto. Tʋʋlg kiuugã rasem 31 sẽn yaa sibrã, dũniyã gill zugu, neb milyõ-rãmb n na n tigim taab n tẽeg a Zeezi Kirist kũumã. Seb-vãoogã zugu, b wilga tigsgã zĩiga, la a sẽn na n yɩ wakat ninga. D boond-y lame me tɩ y wa kelg sõsg semen ning sẽn na n deng tẽegrã. A gom-zugã yaa: “Yãmb mii a Zeezi Kirist sõma bɩ?”

Sẽn kelg-a sõma, bɩ y sok-a yaa: Bõe yĩng t’a Zeezi ki?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Bõe yĩng t’a Zeezi ki?

Vɛrse: Mat. 20:28

Sokr a to: A Zeezi maoongã yõod yaa bõe?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: A Zeezi maoongã yõod yaa bõe?

Vɛrse: Rom. 6:23

Sokr a to: Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne a Zeezi maoongã?