Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

“Bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã . . . ”

“Bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã . . . ”

A Moyiiz tõogã ra wilgame tɩ rao sã n dat n bas a paga, a tog n baoa baosg sebre, t’a segd n tɩ yã kãsem-dãmbã. Woto ra yaa sẽn na yɩl tɩ ned ra yɩ yãg-yãg n kao a kãadem ye. La a Zeezi wakatẽ wã, tũudmã taoor-dãmb ra kɩtame tɩ ned tõe n kao a kãadem faag-faaga. Rao ra tõe n kaoa a kãadem bʋʋm-faad yĩnga. (“baosg sebre,” Mark 10:4; “dig a paga,” “a yaa yoaad a pipi pagã nifẽ,” Mark 10:11, mwbr.) A Zeezi tẽega a kɛlgdbã tɩ yaa a Zeova n lugl kãadem. (Mark 10:2-12) Rao ne a pag segd n lebga ‘yĩng a yembr’ n zĩnd ne taab wakat fãa. Wa b sẽn yeel Matye sebrã pʋgẽ me wã, yaa “yoob” bal n tõe n yɩ sabab tɩ kãadem kao.—Mat. 19:9.

Rũndã-rũnda, kãadmã wɛɛngẽ, neb wʋsg tagsda wa fariziẽ-rãmbã, pa wa a Zeezi ye. B sã n wa tar zu-loees b kãadem pʋgẽ, b yɩta yãg-yãg n kao-a. La kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã yẽ pa reemd ne b kãadmã daar pʋlemsã ye. B modgdame n tũud Biiblã saglse, n welgd b zu-loeesã. Ges-y video ning gom-zug sẽn yaa: Nonglem la waoog-taab paasda kãadem pãnga. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Y sã n kẽe kãadem, wãn to la y tõe n wilg tɩ y tũuda Yel-bũn 15:1 saglgã, la bõe yĩng tɩ tar yõodo?

  • Wãn to la Yel-bũn 19:11 saglgã tũub tõe n sõng pag ne a sɩd tɩ b gil zu-loeese?

  • Kiris-ned kãadem sã n wa rat n sãame, wall t’a sok a meng a sã n na n kao-a lame wã, bõe la a segd n tẽege?

  • Wãn to la Matye 7:12 tõe n sõng-y tɩ y yɩ sɩd-sõng wall pʋg-sõngo?