Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | DÃNIYƐLL 7-9

No-rɛɛs a Dãniyɛll pĩnd n togsame tɩ Mesi wã watame

No-rɛɛs a Dãniyɛll pĩnd n togsame tɩ Mesi wã watame

9:24-27

“SEMEN 70” (YƲƲM 490)

 • “SEMEN A 7” (YƲƲM 49)

  455 S.D.Z.R. “B sẽn yeel tɩ b lebs n me Zerizalɛmã”

  406 S.D.Z.R. B lebs n mee Zerizalɛm

 • “SEMEN 62” (YƲƲM 434)

 • “SEMEN A YE” (YƲƲM A 7)

  29 Z.R.P. Mesi wã waame

  33 Z.R.P. B “kʋʋ” Mesi wã

  36 Z.R.P. “Semen 70” baasgo