Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D pẽg a Zeova d vɩɩmã tõre!

D pẽg a Zeova d vɩɩmã tõre!

Ninsaal vɩɩmã tara yõod wʋsgo. D sẽn maand bũmb ning daar ne a to fãa wã wilgda d sã n nanda d yõorã. Tõnd sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã, d tara d minimã la d pãngã n waoogd a Zeova sẽn yaa d Naandã la d pẽgd-a. (Yɩɩn. 36:10; Vẽn. 4:11) La dũni-kãngã pʋgẽ vɩɩmã sẽn wat ne yɩɩr ningã tõe n wa kɩtame tɩ d lebs bũmb nins d sẽn maand n kengd d tẽebã poorẽ. (Mark 4:18, 19) Rẽnd yɩta sõma tɩ ned kam fãa sok a meng yaa: ‘Rẽ yĩnga mam sɩd kõta a Zeova m bũmb nins yõod sẽn yɩɩdã bɩ? (Ooze 14:3) Tʋʋmd ning mam sẽn tʋmdã sõngda maam a Zeova tũudmã pʋgẽ bɩ? Bõe la m dat n maan n paas a Zeova tũubã wɛɛngẽ? Wãn to la m tõe n moon koɛɛgã n paase?’ Y sã n yã zĩig sẽn dat remsgo, bɩ y pʋʋs a Zeova n kos sõngre, la y mao n demse. Sãmbg sẽn ka be, d sã n pẽgd a Zeova wakat fãa, d vɩɩmã na n talla barka! —Yɩɩn. 61:9.

Yãmb tara y minimã la y pãngã n tʋmd ãnd yĩnga?

RENG N NING TALL-Y Y PÃNGÃ LA Y MINIMÃ N TƲM A ZEOVA YĨNG VIDEO WÃ, TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bõe yĩng tɩ d sã n dɩk d minimã la d pãngã n tʋm a Sʋɩtãan dũniyã yĩnga, pa yam tʋʋmde? (1 Zã 2:17)

  • Bark bʋs la sẽn kõt-b a Zeova b bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã paamda?

  • Tũudum hakɩɩkã tʋʋm-bʋs la y tõe n dɩk y minimã la y pãngã n tʋme?