Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | OOZE 8-14

D kõo a Zeova sẽn tar yõod n yɩɩdã

D kõo a Zeova sẽn tar yõod n yɩɩdã

14:3, 5, 10

D sã n kõt a Zeova d bũmb nins yõod sẽn yɩɩdã, noom-a lame la nafd tõndo

YÃMB NE A ZEOVA ZOODÃ

  1. D pẽgda a Zeova tɩ yaa wa maand d sẽn kõt-a

  2. D paamda a Zeova sugri, a zoodo, la d tat a yam

  3. D sẽn tũud a Zeova saglsã, nafd-d lame, tɩ d maneg n pẽgd-a

Wãn to la m tõe n kõ a Zeova m bũmb nins yõod sẽn yɩɩdã?