Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

GŨUSG GASGÃ

Sokre: Neb kẽer tẽedame tɩ Biiblã pa le tar yõodo, tɩ sãnda yetẽ t’a ket n tara yõodo. La yãmb tagsda bõe?

Vɛrse: 2 Tɩm. 3:16, 17

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã pʋgẽ, b wilga Biiblã sagls a wãn sẽn tõe n sõng-do, la b wilgd d sẽn tõe n maan tɩ Biiblã kareng naf-do.

D WILG NEBÃ BŨMB BIIBLÃ SẼN YETE

Sokre: Dũniyã saab kolgame bɩ?

Vɛrse: Mat. 24:3, 7, 14

Biiblã sẽn yete: Biiblã goam wilgdame tɩ dũniyã saab kolgame. Yaa kiba-noogo, bala yolsg n wate.

LA VIE A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE ?

Sokre: Yãmb tagsdame tɩ zemsame tɩ d tẽ tɩ Wẽnnaam n naan bũmb fãa bɩ, bɩ bũmbã fãa wa n bee woto bala?

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã pʋgẽ, b kõo kaset sẽn kɩt tɩ neb wʋsg sak n tẽ tɩ Naand n be. M nongẽ lame n lebg n wa tɩ d sõs seb-neng 29 wã zugu: Vos convictions ont-elles de l’importance ?

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to