Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZAKARI 1–8

‘Gãd-y Zʋɩf a yembr fuug noore’

‘Gãd-y Zʋɩf a yembr fuug noore’

8:20-23

Neb sẽn gomd goam buud toor-toor pʋgẽ neb piig na n gãda zʋɩf a yembr fãa fuug noor n yeele: “Tõnd na n tũu yãmb n kẽnge.” Rũndã-rũndã sẽn yaa yaoolem wakatã, buud toɛy-toɛy neb n kaoogd n wat n naagd kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã n tũud a Zeova.

Wãn to me la piis a taabã teend sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã?

  • B moonda koɛɛgã ne b sũur fãa.

  • B kõta b ligd n teend tʋʋmdã.