Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Sõng-y y zakã rãmb tɩ b ra yĩm a Zeova yell ye

Sõng-y y zakã rãmb tɩ b ra yĩm a Zeova yell ye

A Zeova tʋma a Zeremi t’a tɩ keoog zʋɩf-rãmbã tɩ sãoong n wate, bala b yĩma yẽ sẽn yaa b Wẽnnaamã. (Zer. 13:25) Sɩnga wãn tɩ zʋɩf-rãmbã wa yĩm a Zeova yelle? Israyɛll tẽngã pʋgẽ, zagsã rãmb ra basa a Zeova. Woto rat n wilgame tɩ zak soben-dãmbã ra pa le tũud noor ning a Zeova sẽn kõ tɩ be Tõod 6:5-7 pʋgẽ wã ye.

Rũndã-rũndã, zagsã rãmb tẽeb sã n tar pãnga, sõngdame tɩ tigimsã nebã tẽeb tall pãnga. Zak soben-dãmbã sã n maand zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sõma n pa vaandẽ, b na n tõog n sõnga b zakã rãmb tɩ b ra yĩm a Zeova yell ye. (Yɩɩn. 22:28) Ges-y “ Ces paroles devront être sur ton cœur ” — Interviews de familles video wã. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Zak pʋgẽ Biibl zãmsgã wɛɛngẽ, zags kẽer segda zu-loeese. Bõe la b maan n tõoge?

  • Zak soben-dãmbã sẽn modg n maand zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sõma n pa vaandẽ wã, bark bʋs la b paamda?

  • Zak pʋgẽ Biibl zãmsgã wɛɛngẽ, bõe n yaa toog ne maam, la bõe la m tõe n maan n welg yel-kãnga?