Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZEREMI 12-16

Israyɛll nebã yĩma a Zeova yelle

Israyɛll nebã yĩma a Zeova yelle

A Zeova kõo a Zeremi tʋʋmd sẽn pa nana, sẽn na n wilg t’a sɩd yãka yam n na n sɩbg Zʋʋde la Zeruzalɛm nebã sẽn yaa tɩtaam-dãmbã.

A Zeremi raa kur-wĩir sẽn wʋg ne gĩsga

13:1, 2

  • Kur-wĩirã sẽn sẽbg a sɛɛgã makda zems-n-taar ning sẽn da tog n zĩnd a Zeova ne a nin-buiidã sʋkã.

A Zeremi rɩka kur-wĩirã n kẽng Efrat kʋɩlgã noore

13:3-5

  • A tɩ solg-a-la pĩig bokẽ, la a lebg n wa Zeruzalɛm

A Zeremi lebg n kẽnga Efrat kʋɩlgẽ wã n tɩ rɩk kur-wĩirã

13:6, 7

  • Kur-wĩirã sãamame

Yaa a Zeremi sẽn tʋm tʋʋmdã poor la a Zeova togs-a a võorã

13:8-11

  • A Zeremi sẽn sak ne a sũur fãa n tʋm tʋʋmdã sẽn wõnd ka yõodã sõngame t’a Zeova saglsã kẽ nin-buiidã sõma