Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-rũndã?: D tall-a n sõng nebã

Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-rũndã?: D tall-a n sõng nebã

B yiisa Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-rũndã? sebrã sẽn na yɩl tɩ karen-saambã tall-a n sõs ne Biibl karen-biigã, zãmsg fãa sɩngr bɩ a baasgẽ.* Zãmsg a 1 n tãag a 4 sõngda karen-biisã tɩ b bãng tõnd sẽn yaa neb ninsi. Zãmsg a 5 n tãag 14 pʋgẽ, b na n bãnga tõnd sẽn tʋmd tʋʋm ninsi, tɩ zãmsg 15 n tãag 28 wã sõng-b tɩ b bãng d siglgã sõma. Yɩta sõma tɩ y ra long zãmsgo, sã n pa mikame tɩ yaa tɩlɛ ye. Zãmsg fãa bee seb-neng a ye zugu. Rɩk-y minit a nu bɩ piig n sõs ne karen-biigã.

  • Karm-y zãmsgã gom-zugã sẽn yaa sokrã

  • Naag-y taab n karem zãmsgã fãa, bɩ sul-sulli

  • Sõs-y bũmb ning y sẽn karmã zugu. Sok-y sogsg nins sẽn be tẽngrã, la y gom fot-rãmbã yell me. Y sã n mik tɩ zemsame, bɩ y karem vɛrse-rãmbã, la y sõs b zugu. Wilg-y tɩ gom-zu-bõonesã leokda zãmsgã gom-zugã sẽn yaa sokrã

  • Zĩ-gũbr ning sẽn yet tɩ “Y sẽn tõe n maan me” wã sã n beeme, bɩ y naag taab n karme, la y sagl karen-biigã t’a tũ b sẽn yeelã

Sebrã b sẽn lebg n manegã bee ẽntɛrnetã pʋgẽ.