Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D reeg nebã fãa sõma

D reeg nebã fãa sõma

Ãnd dãmb la d sẽn segd n deeg sõma wã? Yaa ned ning fãa sẽn wa tigsgã, a yaa sãan bɩ ned d sẽn mi sõma. (Rom. 15:7; Ebre. 13:2) Tõe n yaa d tẽed-n-taag sẽn yi tẽn-zẽnga, bɩ kiris-ned sẽn da bas tigissã waoong yʋʋm wʋsgo. Sã n da yaa yãmba, b sã n deeg-y sõma y sũur kõn yɩ noog sɩda? (Mat. 7:12) Rẽ n so tɩ nand tɩ tigsgã sɩnge, la tigsgã poore, d segd n pʋʋsa neb a taabã. Woto kɩtdame tɩ d sẽn be ne taabã tar yamleoogo, t’a Zeova yʋʋrã paamd waoogre. (Mat. 5:16) Tõeeme tɩ d pa na n tõog n sõs ne ned fãa yembr-yembr ye. La d sã n deegd nebã sõma, ned fãa sũur na n yɩɩ noogo. *

D segd n deega nebã sõma wakat fãa, pa a Zeezi kũumã tẽegr sasa, bɩ tigis-kãsemsã sasa bal ye. Saambã sã n ne tɩ nonglem hakɩɩk sɩd bee d sʋka, tõe n kɩtame tɩ b pẽg Wẽnnaam, la b wa naag tõnd n tũ-a.—Zã 13:35.

^ sull 3 D tũ Biiblã saglgã, ned b sẽn yiis tigingã pʋgẽ bɩ sẽn yiis a meng sã n wa tigsgã.—1 Kor. 5:11; 2 Zã 10.