Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D yɩɩlã kengda raoodo

D yɩɩlã kengda raoodo

A Poll ne a Sɩlaas yɩɩlame n pẽg Wẽnnaam, b sẽn wa n be bãens-roogẽ wã. (Tʋʋ. 16:25) D tẽed-n-taas n da be kã de kõnsãntrasiõ a ye sẽn be Alemayn, Nazi rãmbã naam sasa, sãnda me la b yõg n kẽng Siberi. La b fãa ra yɩɩndame n pẽgd Wẽnnaam. Kiba-kãensã wilgdame tɩ yɩɩlã tõe n kenga kiris-neb nins sẽn namsdã raoodo.

Ka la bilfu, d na n paama yɩɩn-paalg sebr t’a gom-zugã yaa Yɩɩl-y ne sũ-noog n pẽg a Zeova. B na n yiis-a-la ne buud-goam wʋsgo. D sã n wa paame, bɩ d modg n yɩɩnd d zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa, tɩ gom-biisã pa d yamẽ wã. (Efɛ. 5:19) Woto, zu-loees sasa, vʋʋsem sõngã na n sõng-d lame tɩ d tẽeg yɩɩlã goamã. D yɩɩlã tõe n sõng-d lame tɩ d ra yĩm tɩ manegr n wat ye. B tõe n kɩtame tɩ d paam raoodo, n kell n mao ne zu-loeesã. D sã n pa segd zu-loees me, yɩɩlã gom-biis sẽn kengd raoodã na n kɩtame tɩ d ‘yɩɩl ne sũ-noogo.’ (1 Kib. 15:16; Yɩɩn. 33:1-3) Dẽnd sẽn wa n yaa wakat ning fãa, bɩ d yɩɩl ne d sũur fãa.

GES-Y VIDEO NING SẼN YET TƖ SAAM-BIIG SẼN ZĨND BÃENS-ROOGẼ N GƲLS YƖƖLLE. RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bõe n wa n kɩt tɩ saam-biig a Frost gʋls yɩɩlle?

  • Wãn to la yɩɩllã sõng saam-biisã sẽn da be kã de kõnsãntrasiõ wã pʋgẽ wã?

  • Yel-bʋs pʋsẽ la d yɩɩlã tõe n keng d raoodo?

  • D yɩɩlã sʋka, bʋs la yãmb rat n zãms ne zugu?