Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZEREMI 22-24

Yãmb mii a Zeova sõma bɩ?

Yãmb mii a Zeova sõma bɩ?

A Zeova maka neb ne kankama

24:5

  • Zʋɩf-rãmb nins sẽn yi yembd Babilondã sʋka, sẽn da yaa-b wẽn-sakdbã ra yaa wa kankam-sõma

24:8

  • Rĩm a Sedesiyaas sẽn yɩ wẽn-kɩɩsdã, la neb a taab sẽn da maand wẽngã ra yaa wa kankam-põosa

Bõe la d tõe n maan n bãng a Zeova n paase?

24:7

  • D sã n zãmsd Biiblã la d tũudẽ, a Zeova na n sõng-d lame tɩ d bãng yẽ n paase

  • D segd n feesa d meng sõma, n bas yel-manesem la ratem buud fãa sẽn tõe n sãam tõnd ne a Zeova zoodã

Sok-y y meng woto: Mam mii a Zeova sõma bɩ? Bõe la m tõe n maan n bãng a Zeova n paase?