Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Y tõe n kenga kiris-ned sẽn pa le wat tigissã raoodo

Y tõe n kenga kiris-ned sẽn pa le wat tigissã raoodo

Kiris-neb wʋsg sẽn pa le wat tigissã na n waa a Zeezi kũumã tẽegre, tʋʋl-nif kiuugã rasem 11 sẽn yaa talaat daarã. Wa b sẽn togs Lebg n wa a Zeova nengẽ sebrã pʋgẽ wã, b sɩnga a Zeova tũub tɩ yɛl kẽer wa kɩt tɩ b maage. (Ebre. 12:1) A Zeova ket n nonga neb nins sẽn pa le wat tigissã, bala a ra-b-la ne a Biigã zɩɩm. (Tʋʋ. 20:28; 1 Pɩy. 1:18, 19) Bõe la d tõe n maan n sõng-b tɩ b lebg n sɩng tigissã waoongo?

Wala pe-kɩɩm sẽn gẽesd a pesg sẽn lak n bas bãgrã n menemã, kãsem-dãmbã me wɩngd n baooda neb nins sẽn pa le wat tigissã n na n sõng-ba. (Luk 15:4-7) Woto wilgdame t’a Zeova nong-b lame, n get b yell sõma. (Zer. 23:3, 4) D fãa tõe n maana bũmb n keng nin-kãensã raoodo, pa kãsem-dãmbã bal ye. D sã n wilgd tɩ b yell pak-d lame, nooma a Zeova, leb n na n woma biisi. (Yel. 19:17; Tʋʋ. 20:35) Woto yĩnga, bao-y n bãng-y y sã n tõe n sõnga ned sẽn pa le wat tigissã, la y maan rẽ tao-tao.

GES-Y VIDEO NING SẼN YET TƖ D KENG SẼN PA LE WAT-B TIGISSÃ RAOODO. RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • A Abbey sẽn seg a Zeova Kaset soab a sẽn da pa mi wã, bõe la a yãk yam n maane?

  • D sã n wa rat n sõng ned sẽn pa le wat tigissã, bõe yĩng tɩ d segd n togs kãsem-dãmbã?

  • Bõe la a Abbey maan-yã, a sẽn wa n dat n kẽng a Laura nengẽ naoor a yiib-n-soabã?

  • A Abbey sẽn wa n dat n sõng a Laura wã, bõe la a maan tɩ wilg t’a pa koms raoodo, t’a talla sũ-mare, la t’a nong-a lame?

  • Yam bʋg la d tõe n dɩk a Zeezi yel-bũnd ning sẽn be Luk 15:8-10 pʋgẽ wã?

  • Tigingã neb sẽn naag taab n sõng a Laura wã, bark-bʋs la b paam-yã?