Saam-bi-poak sẽn lebg n sɩng tigissã waoongo, tɩ b reeg-a sõma

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Tʋʋl-nifu 2017

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Y sẽn tõe n kãab Réveillez-vous ! wã to-to, la y sẽn tõe n sõng ned to-​to t’a bãng Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa bũmb ninga. Gʋls-y y sẽn dat n kãab sɛbã to-to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D bas t’a Zeova maneg d tagsa wã la d yel-manesmã

A Zeova kibinda tõnd la a sagend-do, tɩ d lebgd sõma n paasdẽ, la tõnd me tara d sẽn segd n maane.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D reeg nebã fãa sõma

Ned ning fãa sẽn wa tõnd tigissã tog n yãa vẽeneg tɩ nonglem hakɩɩk sɩd bee tõnd sʋka. Bõe la y tõe n maan n sõng tɩ Rĩungã roog waoong tar yamleoogo?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Yãmb mii a Zeova sõma bɩ?

Zeremi sak 24 pʋgẽ, Wẽnnaam a Zeova maka neb ne kankama. Ãnd dãmb n yaa wa kankam-sõma wã, la bõe la d tõe n maan n dɩk b togs-n-taare?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Y tõe n kenga kiris-ned sẽn pa le wat tigissã raoodo

A Zeova ket n nonga neb nins sẽn pa le wat tigissã. Bõe la d tõe n maan n sõng-b tɩ b lebg n sɩng tigissã waoongo?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D tall raood wa a Zeremi

A Zeremi mooname n wilg tɩ b na n sãama Zeruzalɛm. Bõe n sõng-a t’a tall raoodo?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D yɩɩlã kengda raoodo

Yɩɩlã d sẽn yɩɩnd n pẽgd Wẽnnaamã kenga saam-biis nins sẽn da be kã de kõnsãntrasiõ wã pʋgẽ raoodo. Yɩɩn-kãens tõe n kõo tõnd pãnga, d sã n wa be zu-loees taoore.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova pĩnd n goma kaool-paalgã yelle

Zĩ-bʋs wɛɛngẽ la tõogã kaoolã yaa toor ne kaool-paalgã, la bõe yĩng tɩ sẽn na n wa ne bark ninsã na n yɩɩ wakat fãa yĩnga?