Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D bɩɩs zʋgd sẽn tat Wẽnnaam yam: Sik-m-menga

D bɩɩs zʋgd sẽn tat Wẽnnaam yam: Sik-m-menga

A YÕODÃ:

  • Sik-m-meng sõngda ned t’a paam a Zeova zoodo.—Yɩɩn. 138:6

  • Sik-m-meng kɩtdame tɩ ned ne a taab moor noomẽ.—Fili. 2:3, 4

  • Wuk-m-meng wãada neda.—Yel. 16:18; Eze. 28:17

D SẼN TÕE N BIIS-A TO-TO:

  • D kot saglse, la d tũudẽ.—Yɩɩn. 141:5; Yel. 19:20

  • D sakd n tʋmd tʋʋm-bõoneg d taabã nafr yĩnga.—Mat. 20:25-27

  • D gũus tɩ d minim bɩ d tʋʋmd ra wa kɩt tɩ d wuk d meng ye.—Rom. 12:3

Bõe me la m tõe n maan n wilg tɩ m sɩd yaa sik-m-meng soaba?

NING D GŨUS NE BŨMB NINS SẼN TÕE N KƖT TƖ D PA MAAN SƖDÃ: WUK-M-MENGA VIDEO WÃ TƖ Y GESE. RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • B sã n kõ-d saglga, d manesem sẽn na n yɩ to-to wã na n wilga bõe tõnd mengã zugu?

  • Wãn to la pʋʋsgã tõe n sõng-d tɩ d bɩɩs sik-m-menga?

  • Sõdg-y bũmb kẽer ned sẽn tõe n maan tɩ wilg t’a yaa sik-m-meng soaba?