Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | EZEKƖYƐLL 21-23

Yaa a soab ning sẽn na n kao-a bʋʋdã n segd ne naamã

Yaa a soab ning sẽn na n kao-a bʋʋdã n segd ne naamã

A Ezekɩyɛll bãngr-gomdã pidsg wilgame t’a “soab ning sẽn na n kao-a bʋʋdã” n segd ne naamã, yaa a Zeezi.

  • Sɩng. 49:10

    Mesi yɩɩ bu-bʋg nedã?

  • 2 Sãm. 7:12, 16

    Rĩung bʋg n na n kaoos wakat fãa?

  • Mat. 1:16

    A Matye sõdga a Zeezi yaab-rãmbã, n sɩng ne ãnda?

A Zeova sẽn yãk a Zeezi t’a na n dɩ naamã sõnga yãmb tɩ y bãng bõe?