Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Wẽnnaam sã n kõ ned sugri, a segd n ket n ningda a meng taal bɩ?

Wẽnnaam sã n kõ ned sugri, a segd n ket n ningda a meng taal bɩ?

A Zeova sã n kõ-f sugr yel-wẽn f sẽn da maan yĩnga, yɩl n tõog n da le ning f meng taal yel-wẽn-kãens poorẽ tõe n yɩɩ toogo. Yʋʋmd 2016 rasem a tãab tigis-kãsengã gom-zug sẽn yɩ “Maan sɩd ne a Zeova” wã sasa, sõsg a yembr sẽn naag ne video n gom dẽ yelle. Tũnug-y ne JW Library aplikasiõ wã n lebg n ges-y video-kãnga, tɩ rẽ poor bɩ y leok sogs-kãensã:

  • B sẽn yiis a Sonia wã kaoosa yʋʋm a wãna?

  • Biiblã vɛrse-bʋs la kãsem-dãmbã tik n sõs ne a Sonia, la wãn to la naf-a?

  • B sẽn lebs n deeg a Sonia wã, tigingã neb manesem yɩɩ wãn ne-a?

  • Bõe n da ket n namsd a Sonia, la bõe la a ba wã maan n sõng-a?