Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yam ning d sẽn tõe n dɩk Zonaas sebrã pʋgẽ

Yam ning d sẽn tõe n dɩk Zonaas sebrã pʋgẽ

A Zeova kɩtame tɩ b gʋls pagb la rap sẽn tall tẽeb kibay a Gomdã pʋgẽ tõnd saglg yĩnga. (Rom. 15:4) Yam-bʋg la d tõe n dɩk Zonaas sebrã pʋgẽ? Ges-y video-kãngã: Zak pʋgẽ Biibl zãmsgo: D rɩk yam a Zeova nimbãan-zoeerã pʋgẽ, wa a Zonaase. Rẽ poor bɩ y leok sogsgã:

  • Zu-loe-bʋs la koe-moondb a tãabã d sẽn yã video wã pʋgẽ wã paam-yã?

  • B sã n wa kibl-du, wall b reeg tʋʋmd d sẽn da tar tigingã pʋgẽ n bas-do, wãn to la a Zonaas kibarã tõe n keng d raoodo?—1 Sãm. 16:7; Zon. 3:1, 2.

  • Wãn to la a Zonaas kibarã tõe n sõng-d tɩ d tall yam-sõng d koe-moonegã zĩigẽ?—Zon. 4:11; Mat. 5:7.

  • D sã n bẽed bãag sẽn tõt saabo, wãn to la a Zonaas kibarã tõe n bels-do?—Zon. 2: 2, 3, 8, 10.

  • Bõe la video-kãngã sõng-y tɩ y bãng Biiblã kareng la a goamã bʋgsg wɛɛngẽ?