Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ABDYAAS 1–ZONAAS 4

D rɩk yam d kongr fãa pʋgẽ

D rɩk yam d kongr fãa pʋgẽ

A Zonaas kibarã wilgdame tɩ ned sã n konge, a Zeova pa yɩt tao-tao n bas-a ye. A ratame t’a rɩk yam a kongrã pʋgẽ, n toeeme.

Zon. 1:3

A Zeova sẽn kõ a Zonaas tʋʋmdã, bõe la a maan-yã?

Zon. 2:2-11

A Zonaas pʋʋs n kosa bõe, la bõe la a Zeova maan n leoke?

Zon. 3:1-3

Bõe la a Zonaas maan-yã, tɩ wilgdẽ t’a rɩka yam a kongrã pʋgẽ?