Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | AMOOS 1-9

‘Bao-y-yã a Zeova n paam n vɩɩmde’

‘Bao-y-yã a Zeova n paam n vɩɩmde’

5:6, 14, 15

Bao a Zeova rat n yeelame tɩ bõe?

  • Rat n yeelame tɩ d ket baood n bãngd a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã, la d tũud a noyã

Israyɛll nebã sẽn wa n bas a Zeova wã, baasa wãna?

  • B ra pa leb n ‘kis wẽnga, la b nong sẽn yaa neer’ me ye

  • B ra noogda b yõy bala

  • B kɩɩsa a Zeova noorã

Bõe la a Zeova maan-yã, tɩ sõngd tõnd tɩ d baood-a?