Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | MIISE 1-7

Bõe la a Zeova rat tɩ d maane?

Bõe la a Zeova rat tɩ d maane?

6: 6-8

A Zeova miime tɩ tõnd yaa pãn-komsem-dãmba, n pa tol n dat tɩ d maan bũmb sẽn yɩɩd d pãng ye. Wẽnnaam nifẽ, tõnd ne d tẽed-n-taasã zems-n-taarã tara yõod wʋsgo. D sã n dat tɩ modgr ning d sẽn maand a Zeova tũudmã pʋgẽ wã ta a yam, d segd n nonga d tẽed-n-taasã, la d waoogd-ba.