Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to:

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to:

GŨUSG GASGÃ

Sokre: Malɛgsã sɩd beeme bɩ?

Vɛrse: Yɩɩn. 103:20

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã pʋgẽ, b wilgda Biiblã sẽn yet malɛgsã wɛɛngẽ la b sẽn maande.

D WILG NEBÃ BŨMB BIIBLÃ SẼN YETE

Sokre: Yãmb tagsdame tɩ siãnsã ne Biiblã sẽn yetã kɩɩsda taab bɩ?

Vɛrse: Eza. 40:22

Biiblã sẽn yete: Biiblã sã n wa gomd siãnsã yelle, a sẽn yetã yaa kɛpɩ.

D BOOND-Y LAME TƖ Y WA TIGISGA (inv)

Sebrã kãabgo: M dat n bool-y lame tɩ y wa kelg sõsg sẽn tik Biiblã. Na n yɩɩ Rĩungã roogẽ. Be la tõnd tigimd taab n waoogd Wẽnnaam. [Kõ-a seb-vãoogã, n wilg-a tigsgã wakatã la zĩigã, la f togs-a sõsgã gom-zugu.]

Sokre: Yãmb zoe n tɩ kelga sõsg a Zeova Kaset rãmbã Rĩung roogẽ bɩ? [Sã n tõe bɩ y wilg-a Bõe la b maand Rĩung roogẽ? video wã.]

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to