B sẽn boond neb tɩ b wa tigissã koom sʋk tẽngẽ b sẽn boond tɩ Kuk

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Bõn-bɩʋʋngo 2017

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to:

Y sẽn tõe n kãab Gũusg Gasgã to-​to, la y sẽn tõe n sõng ned to-​to t’a bãng Biiblã sẽn yet siãnsã ne Biiblã wɛɛngẽ. Gʋls-​y y sẽn dat n kãab sɛbã to-​to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

B lebs n lugla tũudum hakɩɩkã!

Wẽnd-doogã a Ezekɩyɛll sẽn yã bõn-makrã pʋgẽ wã kɩtame tɩ zʋɩf-rãmbã sẽn da be yembdã kɩs sɩd tɩ b na n lebs n lugla tũudum hakɩɩkã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Bõe yĩng tɩ y sũur noom ne tũudum hakɩɩkã?

B lebs n lugla tũudum hakɩɩkã. Rẽ yĩnga, yãmb wae n bʋgsda y sẽn paam zu-noog n bãng Wẽnnaam a Zeova la y tũuda wã bɩ?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Israyɛll nebã sẽn na n paam bark ninsi, b sã n wa lebg n wa b tẽngẽ wã

A Ezekɩyɛll sẽn yã wẽnd-doogã bõn-makrã pʋgẽ wã wilgdame tɩ b na n sigla b bũmba fãa sõma, tɩ nebã na n naaga taab n tʋme, la tɩ bãan na n zĩndame.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D sã n maand sɩd ne a Zeova d paamda barka

Ebre-rãmbã kom-bɩɩs a tãabã kibarã tõe n kenga d raood tɩ d kell n maan sɩd ne a Zeova.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D kell n maan sɩd ne a Zeova makr wakate

A Zeezi kell n maana sɩd ne a Zeova baa makr wakate. Rẽ yĩnga, ninsaalb sẽn pa zems zãng tõe n kell n maana sɩd ne Wẽnnaam baa makr wakat bɩ?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D kell n maan sɩd ne a Zeova b sã n wa yiis d ned tigingã pʋgẽ

B sã n wa yiis d ned tigingã pʋgẽ, tõe n yɩɩ toog tɩ d kell n maan sɩd ne a Zeova. Bõe n tõe n sõng-do?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Yãmb sakda a Zeova wakat fãa bɩ?

A Dãniyɛll ra sakda Wẽnnaam wakat fãa. A pa bas tɩ baa fʋɩ tiis-a t’a maan bũmb nins a sẽn da maand n waoogd a Zeova wã ye.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Sõng-y-b tɩ b kell n sak a Zeova

Sõng-y sẽn nan sɩngd-b koɛɛgã moonegã tɩ b tõog n moon ne yẽesem la wakat fãa. Sõng-y y karen-biigã t’a tõe n moon koɛɛgã sõma.