Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yãmb tʋmda ne JW.ORG Contact Cards sõma bɩ?

Yãmb tʋmda ne JW.ORG Contact Cards sõma bɩ?

To-kãsengã sẽn kolgdã yĩnga, koe-moonegã lebga tʋʋm-yãgdem. (Yel. 24:11, 12, 20) Ne kart rãmbã maasem, d tõe n sõnga nebã tɩ b bãng tõnd sɩt wɛɛbã sõma, la bũmb wʋsg Wẽnnaam Gomdã sẽn yete. Kood n be kartã zugu, tɩ nebã tõe n ɛskane n paam n ges Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã? video wã, bɩ n paam kibay a taaba, wall n kos tɩ d wa zãms-b Biiblã. Neb kẽer pa sakd n deeg sebre, la b na n sakame n kẽ tõnd sɩt wɛɛbã pʋgẽ. Rẽ n so tɩ d segd n kõ-b kartã. La ned sã n pa kelg tõnd sõma, d pa segd n kõ-a kartã ye.

D sã n dat n kõ ned kartã, d tõe n yeel-a-la koɛɛg-koɛɛga: “M nongẽ lame n kõ-y bũmbu. Neb kart-kãngã maasem, y tõe n kẽe a Zeova Kaset rãmbã sɩt wɛɛbã pʋgẽ n paam kibay wʋsgo, la y ges video-rãmba. (Zã 4:7) Kartã sẽn yaa kɩdgã yĩnga, y sã n yita y tõe n zãa bãmb n wãna, tɩ y sã n paam ned bɩ y kõ-a.