Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YEL-BŨNÃ 7-11

Bɩ f ra bas tɩ f sũurã kɩt tɩ f wa bʋdg ye

Bɩ f ra bas tɩ f sũurã kɩt tɩ f wa bʋdg ye

A Zeova noyã tũud tõe n kogla tõndo. D sã n dat tɩ naf-do, d segd n modgame tɩ b kẽ d sũurẽ wã. (Yel. 7:3) Ned sẽn tũud a Zeova sã n bas t’a sũurã kɩt t’a rat n bʋdge, a Sʋɩtãan tõe n tũnuga ne a sɩlmã n paam-a faag-faaga. Yel-bũn sebrã sak a 7 wã gomda bi-bɩɩg yelle. A basame t’a sũurã belg-a. Yam bʋg la d tõe n dɩk a sẽn maanã pʋgẽ?

 • Gesgo

  7:10

 • Sɩɩsgo

  7:13

 • Lembgo

  7:14

 • Yõbsgo

  7:17

 • Kelgre

  7:21

 • A Sʋɩtãan tũnugda ne d ninã, d nusã, d zɩlemdã, d yõyã, la d tʋbã n dat tɩ d maan sẽn pa sõma.

 • Yamã la bãngrã na n sõnga tõnd tɩ d bãng yel-wẽnã maaneg sẽn tõe n wa ne yell ninsã, la d zãag d mens ne a Zeova sẽn kisi.