Neb sẽn tigim taab Alemayn n tẽegd a Zeezi Kiris kũumã

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Tʋʋlgo 2016

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to:

saglse, Gũusg Gasgã, la 2016 tẽegrã booll seb-vãoog kãabgo. Gʋls-y y sẽn dat n kãab sɛbã to-to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova ne a nin-buiidã yell n da pak a Ɛstɛɛre

A talla raood n gẽneg a yõor n sõng a Mardoose t’a kɩt tɩ b yiis noore, n fãag zʋɩf-rãmbã. (Ɛstɛɛr 6-10)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

D paas d koe-moonegã minim: D kãab nebã periodik-rãmbã ne d meng goama

Tũ-y saglsã, n kãab ned Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã ne y meng goama

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D reeg sãambã neere

Tẽegrã zĩigẽ, wãn to la d tõe n deeg sãambã ne d tẽed-n-taas nins sẽn pa le wat tigissã?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zoob tũu Wẽnnaam ne a sũur fãa toog pʋgẽ

A wilgame t’a Zeova la a nong n yɩɩd a vɩɩmã pʋgẽ. (Zoob 1-5)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Nin-tɩrg a Zoob goma sũ-to-goama

A Zoob sũ-sãangã la a toogã kɩtame t’a tall tags-kɛga, la a kell n wilgame t’a nonga Wẽnnaam a Zeova. (Zoob 6-10)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zoob ra kɩsa sɩd tɩ kũum na n vʋʋgame

A Zoob ra miime tɩ Wẽnnaam tõe n vʋʋg-a lame, a wa tɩɩg yẽg sẽn tõe n lebs n tobã. (Zoob 11-15)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

A Zeezi maoongã maasem yĩnga, kũum na n vʋʋgame

A Zeova sẽn sak t’a Zeezi wa ki wã kɩtame tɩ kũum na n wa vʋʋge. Pa na n yɩ kũ-rãmb mumb wakat ye. Na n yɩɩ wakat d sẽn na n kɩdem sẽn vʋʋg-bã yĩnga.