Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 11–18

Ãndã n na n zĩnd a Zeova fu-roogã pʋga?

Ãndã n na n zĩnd a Zeova fu-roogã pʋga?

Ned sã n paam n na n zĩnd a Zeova fu-roogã pʋga, rat n yeelame t’a soab yaa Wẽnnaam zoa, n kɩs-a sɩd la a sakd-a. Yɩɩn-sõamyã 15 soabã wilgda a Zeova sẽn dat t’a zoa maan bũmb ninga.

SẼN ZĨ-A A ZEOVA FU-ROOGẼ . . .

  • tog n kẽna ne pʋ-peelem.

  • tog n togsa sɩd ne a sũur fãa.

  • tog n waooga neb nins sẽn tũud a Zeova wã.

  • tog n pidsa a pʋlengo, baa sã n yaa toog ne-a.

  • tog n sõnga a taaba, n pa baood tɩ b rol-a ye.

SẼN ZĨ-A A ZEOVA FU-ROOGẼ . . .

  • pa tog n kãneg ned bɩ n paoog-a ye.

  • pa tog n maan a yak wẽng ye.

  • pa tog n wẽg a tẽed-n-taag ye.

  • pa tog n maan tũud-n-taar ne ned sẽn pa tũud a Zeova bɩ sẽn pa sakd-a noyã ye.

  • pa tog n deeg kũun n zãmb bʋʋm soab ye.