Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YEL-BŨNÃ 27-31

Biiblã wilgda pʋg-sõng sẽn yaa to-to

Biiblã wilgda pʋg-sõng sẽn yaa to-to

Yel-bũn sak 31 wã yaa goam Rĩm a Lemuwɛll ma sẽn taas-a. A sagl-a lame sẽn na yɩl t’a bãng n yãk pʋg-sõngo.

Pʋg-sõng yaa pag b sẽn tõe n kɩs sɩda

31:10-12

  • A sulgd n sakda a sɩdã, la a togsd a sẽn tagsde, b sã n wa tog n yãk yam n maan bũmb zakã neer yĩnga.

  • A sɩdã kɩsa sɩd t’a na n sõng-a lame t’a yãk yam-sõma, la t’a pa na n pẽdgd n dat t’a tũ yẽ raabã ye.

Pʋg-sõng nonga tʋʋma

31:13-27

  • A mii kẽgsgo, n pa vɩ tɩ yɩɩd a pãnga, tɩ rẽ kɩt t’a zakã neb tõe n paam fu-sõma, n yaa yɩlma, la b tõe n paam rɩɩb tɩ seke.

  • A tʋmda wʋsgo, la a get a zakã yell wĩntoog la yʋngo.

Pʋg-sõng yaa wẽn-sakda

31:30

  • A zoeta Wẽnnaam la a modgd n na n paam a zoodo.