Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Kom-bɩɩse, tʋm-y Wẽnnaam tʋʋmã tɩ y ket n tõe

Kom-bɩɩse, tʋm-y Wẽnnaam tʋʋmã tɩ y ket n tõe

Kom-bɩɩs kẽer tõe n tagsdame tɩ b na n ket n tara yĩns keelem wakat fãa, la tɩ kʋʋlmã sẽn wat ne tood nins a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã pa na n paam-b ye. (Koɛ. 12:1) F sã n yaa bi-bɩɩga, rẽ yĩnga f pa tõe n bao tʋʋm kẽer n tʋm Wẽnnaam tũubã pʋgẽ, wala makre so-pakrã tʋʋmd sɩda?

Yel-lingdem paamda nebã fãa, baa kom-bɩɩsã. (Koɛ. 9:11) Ned ‘ka mi a vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoog’ ye. (Zak 4:14) Dẽ wã, ra yeel-y tɩ nananda, y na n basa Wẽnnaam tʋʋmã n maan bũmb a taab ye. ‘Rignoor n pak hal yalenga, Wẽnnaam tʋʋmdã yĩnga.’ Tũ-y be n kẽ tɩ ket n tõe. (1 Kor. 16:9) Y pa na n wa maan y bãngẽ ye.

Ad tʋʋm kẽer y sẽn tõe n maane:

  • N moon koɛɛgã buud-gomd a to pʋgẽ.

  • N lebg so-pakda.

  • N kẽng siglgã lekolle.

  • N sõng n me siglgã roto.

  • N tʋm Betɛllẽ.

  • N lebg tigims sull yel-gɛta.

Gʋls-y y sẽn dat n wa maane: