Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

GŨUSG GASGÃ

Sokre: Ned sã n sok yãmb tɩ bõe n be saasẽ, y na n leokame tɩ bõe?

Vɛrse: Zã 8:23

Sebrã kãabgo: Gũusg Gasg kãngã wilgda bũmb kẽer a Zeezi ne a Ba wã sẽn vẽneg neb tɩ b togse, tɩ tõe n sõng-d tɩ d bãng sẽn be saasẽ.

D WILG NEBÃ BŨMB BIIBLÃ SẼN YETE

Sokre: Y pa sak n deeg tɩ Biiblã gom-kãngã pidsda rũndã-rũndã sɩda?

Vɛrse: 2 Tɩm. 3:1-5

Biiblã sẽn yete: Biiblã sẽn da reng n togs yaoolem wakatã wɛɛngẽ wã pidsda rũndã-rũndã. Dẽnd d tõe n kɩsa sɩd t’a sẽn togs tɩ beoog na n yɩɩ neerã me na n pidsame.

BÕE YĨNG TƖ Y TOG N ZÃMS BIIBLÃ? (Video)

Y sẽn tõe n yeele: Tõnd wilgda nebã video-koɛɛga, sẽn na n sõng-b tɩ b bãng zĩig ning b sẽn tõe n paam sogsg kẽer leoore. [Ning video wã.]

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã na n sõng-y lame tɩ y bãng tɩ Biiblã wilgda Wẽnnaam sẽn na n maan to-to n welg ãdem-biisã zu-loeesã. [Kãab Biiblã yetame sebrã pa rẽ bɩ Bãng Biiblã.]

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to