So-pakdb sẽn moond koe-noogã ne Tzotzil buud-gomdã, Chiapas sẽn be Megsik tẽngã

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Sɩpaolgo 2016

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Y sẽn tõe n kãab Gũusg Gasgã to-to, la y sẽn tõe n wilg ned Biiblã gomd sẽn pidsd to-to rũndã-rũndã. Gʋls-y y sẽn dat n kãab sɛbã to-to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Biiblã wilgda pʋg-sõng sẽn yaa to-to

Zʋg-sõma bʋs la a Zeova rat tɩ d saam-bi-pogs nins sẽn kẽ kãadmã talle?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

“A sɩdã sã n yi tẽngã rignoorẽ, . . . a tara waoogre”

Pag sã n yaa pʋg-sõngo, zẽkda a sɩdã zugu.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Y tõe n paama sũ-noog y tʋʋmã fãa pʋgẽ

D sã n tar yam-sõng d tʋʋmã pʋgẽ, d na n paama sũ-noogo.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Bõe la d tõe n bãng Biiblã pʋgẽ?—D sẽn tõe n tʋm ne-a to-to

D sã n wa tar Bãng Biiblã sebrã n zãmsd ned Biiblã, wãn to la d tõe n tʋm ne kʋmsgã la vẽnegrã zĩis n sõng-a?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“Tẽeg f naandã yell f bi-bɩɩlem wakate””

Koɛɛg soab sak 12 pʋgẽ, a Salmo tũnuga ne gom-bũn n na n sõng-d tɩ d bãng tɩ d tog n dɩ d bi-bɩɩlmã yõod sõma.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Kom-bɩɩse, tʋm-y Wẽnnaam tʋʋmã tɩ y ket n tõe

F pa tõe n bao tʋʋm kẽer n tʋm Wẽnnaam tũubã pʋgẽ, wala makre so-pakrã tʋʋmd sɩda?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Sulamit-poakã kõo tõnd mak-sõngo

Bõe n kɩt tɩ Sulamit-poakã yaa mak-sõngo, sẽn tũud-b a Zeova wã yĩnga?