Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 119

D kẽnd wa sẽn zems a Zeova tõogã

D kẽnd wa sẽn zems a Zeova tõogã

Kẽn wa sẽn zems a Zeova tõogã rat n yeelame tɩ d sak n tũ a noyã ne yamleoogo. Biiblã pʋgẽ, b gomda wẽn-sakdb wʋsg yelle, sẽn sak n tũ a Zeova noyã tɩ yaa mak-sõngo. Wala yɩɩn-gʋlsdã.

Wẽnnaam noyã tũub n kõt sũ-noog hakɩɩka

119:1-8

A Zozue sak n tũu a Zeova sẽn yeelã fãa. A ra miime tɩ sẽn na yɩl n paam sũ-noogo, t’a tʋʋmã me yãk nenga, a tog n teega a Zeova ne a sũur fãa.

sã n karemd Biiblã, d paamda raood n mao ne zu-loeesã

119:33-40

A Zeremi talla raood la a teeg a Zeova, a sẽn wa n tar zu-loeese. A pa bao arzɛk tɩ gĩd a vɩɩmã ye. A kell n wɩnga ne tʋʋmdã a Zeova sẽn da kõ-a wã.

D sã n wʋm Wẽnnaam goamã võor sõma, d na n tõog n moona koɛɛgã ne raoodo

119:41-48

A Poll ra moonda ned buud fãa koɛɛgã n pa zoet rabeem ye. A teega a Zeova zãng-zãnga, n moon guvɛrneer a Feligs koɛɛgã ne yẽesem.

Bõe n tõe n wa kɩt tɩ yaa tɩlɛ tɩ m maneg n teeg a Zeova n tõog n moon koɛɛgã?

  • Lekollẽ wã

  • Tʋʋm zĩigẽ

  • Zakã pʋgẽ

  • Zĩig a to